Rada Seniorów

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy powołana została uchwałą Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 13 maja 2016 roku. Od listopada 2019 roku trwa druga kadencja Rady Seniorów i potrwa ona do 2022 roku.

 

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północm.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
 2. pełnienie roli konsultacyjnej i doradczej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
  oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

 

W skład Rady wchodzi nie więcej niż piętnaście osób, w tym:

 1. do dwunastu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
 2. jeden przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego;
 3. jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy;
 4. jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania.

 

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

1. Pan Janusz Nowakowski - przewodniczący Rady Seniorów, przedstawiciel w Warszawskiej Radzie Seniorów

2. Pani Elżbieta Andrysiak - wiceprzewodnicząca Rady Seniorów

3. Pan Waldemar Jeziorski - wiceprzewodniczący Rady Seniorów

4. Pan Kazimierz Dąbrowski - sekretarz Rady Seniorów

5. Pani Bożena Cwalina - członkini Rady Seniorów

6. Pani Maria Pokój - członkini Rady Seniorów

7. Pani Marianna Cieplińska - członkini Rady Seniorów

 

Uchwała Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nr 133/2016 z dnia 13 maja 2016 r. 

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy