Głosowanie

Od 1 do 15 września 2020 r. mieszkańcy Warszawy mogą oddać głos na wybrane przez siebie projekty zgłosozne do budżetu obywtaelskiego, które otrzymały pozytywny wynik oceny. Ogłoszenie wyników głosowania będzie miało miejsce 30 września 2020 r.

Mieszkaniec m.st. Warszawy może zagłosować tylko raz oddając nie więcej niż 25 głosów poprzez wybór:

1. do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy,

2. do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

Z treścią wszystkich projektów można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome

 

Zagłosować mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy - nie trzeba być zameldowanym. Do głosowania uprawnieni są również cudzoziemcy, ale muszą posiadać numer PESEL. Oddać swój głos można w dowolnej dzielnicy Warszawy (nie trzeba w niej mieszkać), jednak zagłosowac można tylko raz.

Mieszkańcy głosują za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz:

- podpis - w przypadku głosowania w formie papierowej,

- adres e-mail - w przypadku głosowania w formie elektronicznej.

 

Zagłosować można w formie:

- elektronicznej poprzez formularz na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl,

- papierowej - poprzez osobiste dostarczenie karty do głosowania do urzędu dzielnicy.

 

Karta do głosowania

 

Udział osób niepełnoletnich- w budżecie obywatelskim mogą uczestniczyć osoby małoletnie, które zamieszkują z rodzicami na terenie m.st. Warszawy. W imieniu osób poniżej 13 r.ż. karty do głosowania wypełnia rodzic/opiekun prawny. Małoletni powyżej 13 r.ż. mogą wypełnić i podpisać kartę do głosowania samodzielnie (może to też uczynić rodzic w jego imieniu).

 

Do realizacji w 2021 roku będa mogły przejść te projekty, które zdobędą:

- 50 ważnych głosów w przypadku projektów dzielnicowych,

- 100 ważnych głosów w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Zrealizowane będą mogły być projekty z największa liczbą ważnych głosów do wyczerpania kwoty przyznanej Pradze-Północ tj. 2 160 895,00 zł.

 

Klauzula informacyjna

Zgłoszenie bezprawnego wykorzystania danych osobowych

 

Poniżej przedstawiamy listę projektów poddanych pod głosowanie w kolejności, w której pojawią się na karcie do głosowania.