Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

Tytuł:Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w Warszawie”.
Treść:

TERMINY:

1.Ogłoszenie o Konkursie zostało opublikowane w dniu 18.06.2018 r:

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych

b) na stronie internetowej Organizatora: www.praga-pn.waw.pl  

c) na stronie internetowej - www.ogloszeniabzp.um.warszawa.pl

d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać do dnia: 25.06.2018r.

3. Odpowiedzi na pytania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 zostaną udzielone nie później niż do dnia 27.06.2018r.

4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 29.06.2018 r. do godz. 11.00

5. O wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 3.07.2018 r.

6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 17.07.2018r.

7. Odpowiedzi na pytania w zakresie, o którym mowa w ust. 6. niniejszego Rozdziału zostaną udzielone nie później niż do dnia 20.07.2018r.

8. Prace konkursowe należy składać do dnia 17.08.2018r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)

9. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu planowane jest na dzień 3.09.2018r.

10. O rozstrzygnięciu konkursu oraz o miejscu i dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawiadomi Uczestników, którzy złożyli prace konkursowe. Informacja o tym zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.praga-pn.waw.pl.  

11. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator poinformuje Uczestników konkursu odrębnym pismem lub mailem oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej: www.praga-pn.waw.pl  

12. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu oraz zamieści stosowną informację na niniejszej stronie internetowej.

UWAGA 1!

W związku ze zgłaszanymi przez Uczestników Konkursu, potrzebami w zakresie opublikowania inwentaryzacji budynku w formacie dwg, oraz biorąc pod uwagę krótki czas na przygotowanie prac konkursowych, Organizator Konkursu zamieszcza posiadane dokumenty. Jednocześnie Organizator Konkursu informuje, że odpowiedzi na kolejne pytania Uczestników Konkursu będą publikowane sukcesywnie, do upływu terminu przewidzianego w Regulamie.

UWAGA 2 z dn. 03.08.2018r.!

Uczestnicy Konkursu, zobowiązani są do zachowania anionimowości składanych prac. W tym celu, załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu, nie powinien zawierać podpisu Uczestnika Konkrusu, a jedynie kod idetnyfikacyjny pracy konkursowej. W związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkrusu.

UWAGA 3* z dn. 06.08.2018r.!

W zwiazku z pytaniami dot. sposobu wypełniania Załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu, informujemy że każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest do anonimazacji złożonej pracy. Przy wypełnianiu Załącznika nr 6, należy zatem odstąpić od wpisania nazwy miejscowości.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje ponownej modyfikacji ww. załącznika. W przypadku korzystania z wcześniejszych wersji załącznika, każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest do modyfikacji załącznika w odpowiedni sposób, tak aby zawierał wyłacznie informacje dot. planowanych kosztów oraz aby możliwe było przyporzadkowanie go do konkretnej pracy konkursowej.

Załącznik może być złożony przez Uczestnika jako odrębna strona pracy konkursowej lub może zostać załączony do Części Opisowej (Zeszytu A3).

Tryb:Konkurs
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 221 000 EUR
Telefon:(0-22)4438050
Fax:(0-22)4438186
E-mail:ppn.zampubl@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-06-18
Termin składania ofert:2018-06-29 godz. 11:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Pliki:

Informację wprowadził(a): Katarzyna Bełdowska (2018-06-18)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Małachowski (2020-09-17)