Wydziały

Wydział Kultury dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WKU
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 411, 412, 413
tel.: (+48) 22 443 79 62, 22 443 79 63, 22 443 79 60, 22 443 81 38, 22 443 81 47
fax: (+48) 22 443 81 78

Naczelnik
Mikołaj Szczepanowski
tel.: +48 22 443 79 62
pokój: 411
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Praga-Północ należy
w szczególności:

 1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury
  m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
 2. prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury m.st. Warszawy przekazanych
  do kompetencji Dzielnicyi wydawanie zaświadczeń/wypisów o zawartości ksiąg rejestrowych;
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury;
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań tych instytucji;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury;
 6. przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
  na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Biblioteką Publiczną im. Księdza Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Domem Kultury „Praga”.