Komunikaty

9 sierpnia 2018
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy i przebudowy infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej jako utk, informuję, że na wniosek inwestora PKP polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I, odcinek II Targówek – Michałów – Warszawa Wschodnia Towarowa (WWT), w ramach projektu pn.: Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki (etap I) dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego” w zakresie: przebudowy, rozbudowy i budowy:

  • linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny w km 1.151,246 – 7,927,
  • linii kolejowej nr 502 Warszawa Michałów - Warszawa Wschodnia Towarowa w km 0,103 – 1,302,
  • linii kolejowej nr 501 Warszawa Jagiellonka – Warszawa Praga w km 1.578 – 1.614,517.

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji będą obejmowały nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie wskazane poniżej:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działkę ewidencyjną nr 62/2 i nr2/1

w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 działkę ewidencyjną nr 2,

w obrębie ewidencyjnym 4-11-25 działkę ewidencyjną nr 1/3,

w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działki ewidencyjne: nr 14/1 i nr 14/2,

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Południe

w obrębie ewidencyjnym 3-02-03 działkę ewidencyjną nr 1/10

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje sięograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6 utk, „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (…)”.

Do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami art. 9ya ust. 1 utk, w związku z tym, że realizacja inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez tereny dróg publicznych,  inwestor wskazał niżej wymienione nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działki ewidencyjne: nr 1/2, nr 1/1 i nr 39,

w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działkę ewidencyjną nr 12/2.

Decyzję na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, zgodnie z przepisami art. art. 9ya ust. 2 utk, wydaje zarządca drogi. Prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane inwestor będzie musiał uzyskać na zasadach ogólnych.

Wskazane powyżej nieruchomości stanowią teren planowanej inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe nabywają, z mocy prawa (…) prawo użytkowania wieczystego niżej wymienionych nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9s ust. 3b utk, ponieważ realizacja planowanej inwestycji wymaga uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działki ewidencyjnej nr 62/2, oraz

w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 działki ewidencyjnej nr 2.

Akta sprawy, zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257, ze zm.) - dalej jako k.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 (POK), gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania rozstrzygnięcia. Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13-16, środy i piątki godz. 8-12.

Zgodnie z przepisami art. 9o ust. 6 utk wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach dzielnic właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych dzielnic oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a.uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 9 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania: