Komunikaty

22 stycznia 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UD-VII-WAB.6733.21.2017.MMO

UD-VII-WAB.6733.21.2017.MMO                                                     Warszawa, 22.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie :

art. 53 § ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073), w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 15.03.2002 r. o ustroju m st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) oraz §17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

 

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w związku z wnioskiem, Budimpol Sp. z o.o. , reprezentowanej przez pełnomocnika, Jacka Szlisa, z dnia 22.11.2017 r. uzupełnionego dnia 22.01.2018 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania domu Ksawerego Konopackiego- Pałacyk Konopackiego na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 11/13 w obrębie 4-13-01 przy ul. Strzeleckiej 11/13.

 

Pouczenie:

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10. k.p.a. można zapoznać się z aktami w powyższej sprawiew WydzialeArchitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga Północ, Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, pok. 517. tel. /22/ 4437933