Komunikaty

14 lutego 2018
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 6/PrPn/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UD-VII-WAB.6733.18.2017.MMO                                                                                                                   Warszawa, 07.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1438) oraz §17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.  st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 6/Pr.Pn./2018, w dniu 07.2.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynku przy ul. Strzeleckiej 10A oraz Strzeleckiej 12, na działkach o nr ew. 78/1 w obrębie 4-13-01,oraznr ew.1, 3 w obrębie 4-13-05 na terenie Dzielnicy Praga Północ, w Warszawie.

 

 

Pouczenie:

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14-dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

Odwołania od decyzji należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy od pn. do pt. 8:00 – 16:00.