Komunikaty

6 lutego 2018
Informacja o zmianach w przepisach w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1509)

nastąpiła zmiana w przepisach

dot. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

·        Pobierania opłat w przypadku sprzedaży nieruchomości  - art. 71 ust. 7: W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

 

·        Udzielania i rozpatrywania wniosków o bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste– art. 74:  1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

 

    Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Pliki do pobrania: