Komunikaty

3 lutego 2017
Obwieszczenie o podtrzymaniu, przez SKO w Warszawie, w mocy decyzji nr 12/PrPn/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UD-VII-WAB.6733.16.2016.RKL                                                                                                                  Warszawa, 03.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23ze zm.), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z 15.03.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1438) oraz § 17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.), zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, z dnia 14.07.2016r.

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy
zawiadamia

o podtrzymaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, Decyzji Nr 55/ PrPn / 2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej, na dz. o nr ew. 9, 13, 11/2, 14/2, 14/3w obr. 4-13-02, na działkach o nr ew. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 11 z obrębu 4-13-03 , przy ul. Stalowejw dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (tel. +48224437934, pok. nr 517).

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.