Komunikaty

3 lutego 2017
Zawiadomienie o zebraniu dowodów i uzgodnień, w postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UD-VII-WAB.6733.24.2016.MMO

UD-VII-WAB.6733.24.2016.MMO                                                                                                                Warszawa, 02.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZEBRANIU DOWODÓW I UZGODNIEŃ

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ) oraz w związku z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1438) oraz §17 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.  st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Stalowej 50, 54 w Warszawie na działkach nr ew: 78/1, 1/2 w obrębie 4-13-01, 1, 80/3, 80/1, 31, 73, 26/3, 26/5 w obrębie 4-13-05, 22/3, 17, 22/2, 14/1 w obrębie 4-13-02, oraz 1/1, 3/1 w obrębie 4-13-03, na terenie Dzielnicy Praga Północ.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom służy prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia oświadczeń w terminie 7dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, pok. 517. (tel. +48224437933).

 

Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy od pn. do pt. 8:00 – 16:00.