Aktualności

Rekrutacja do Szkół Podstawowych 2021/22
23 lutego 2021

Rusza rekrutacja do szkół podstawowych w stolicy! Rodzice mają czas od 2 do 18 marca by zarejestrować w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Urząd Dzielnicy przygotował przewodnik po placówkach na Pradze-Północ, by ułatwić dokonanie wyboru.

Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (ur. I-XII 2014 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6-letnie (ur. I-XII 2015 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły do 1 marca 2021 r.

 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramieWnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

- wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

- dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

- podpisują wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym i wysyłają w systemie

- do szkoły pierwszego wyboru

lub

- wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne

lub

- wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,

- informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl

 

Poniżej prezentujemy informacje o szkołach podstawowych na Pradze-Północ: