Aktualności

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2020-2023
3 czerwca 2019

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w: 
• Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
• na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.pl,  www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl
• w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/ogloszenia_rozne/RW/nabor_lawnicy_2010_2023.htm