Urzędy i instytucje

Zarząd Praskich Terenów Publicznych
ul. Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
tel.: (+48) 22 277 46 00
fax: (+48) 22 277 46 02
e-mail: sekretariat.zptp@um.warszawa.pl
www: http://www.zptp.waw.pl/
kierownik: Maciej Wójtowicz

Zadania:

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest jednostką budżetową Urzędu m.st. Warszawy. Terenem działania ZPTP jest Dzielnica Praga-Północ.

ZPTP realizuje zadania Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w zakresie określonym w swoim statucie. Statut ZPTP został uchwalony Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLIII/1349/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Zgodnie z tym dokumentem przedmiotem działania Zarządu Praskich Terenów Publicznych jest w szczególności:

  • Utrzymanie porządku i czystości (zimowe i letnie utrzymywanie ulic gminnych, oczyszczanie terenów nie zagospodarowanych, opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych, likwidowanie dzikich wysypisk na terenach niezagospodarowanych),
  • Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych ulic gminnych,
  • Pielęgnacja zieleni parkowej na gminnym terenie zieleńców i skwerów,
  • Utrzymanie, konserwacja i remonty gminnych obiektów małej architektury (stacje uzdatniania wody, punkty poboru wody oligoceńskiej, place zabaw dla dzieci, fontanny, pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej),
  • Prowadzenie gminnych targowisk,
  • Prowadzenie gminnych parkingów
  • Realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta m. st. Warszawy lub Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie: