Urzędy i instytucje

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa
tel.: (+48) 22 27 70 650
fax: (+48) 22 27 70 699
www: http://www.dbfopraga-pn.waw.pl/

Dyrektor Edyta Federowicz

Zadania:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy.

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych, a w szczególności:

 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

Do zadań Biura należą ponadto:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
 • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
 • prowadzenie kasy,
 • zapewnienie obsługi prawnej,
 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Biuro może prowadzić obsługę finansowo-księgową innych jednostek lub zakładów budżetowych m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy.

Lokalizacja na mapie: