Instytucje społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
tel.: (+48) 22 511 24 00
fax: (+48) 22 619 34 37
e-mail: sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl
kierownik: Wojciech Gajewski
Instytucje podległe:

Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pracę Ośrodka Pomocy Społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 -16:00                      

z-ca Dyrektora Barbara Leoniak

W zależności od miejsca zamieszkania można się zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Filii Ośrodka, które realizują pracę środowiskową.

Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego  wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegające się o pomoc:

 1. usługowa - usługi pielęgnacyjne i gospodarcze;
 2. rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży
 3. instytucjonalna- pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jego przedstawiciela ustawowego - zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 - placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie.
 4. finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje:

 • udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień,                                                                                            
 • udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą,
 • pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych
 • pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych,                                           
 • konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
 • pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami),                         
 • poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem,                                           
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy. 

Porad specjalistycznych udzielają w obu Filiach specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej ds. poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6/61, tel. 22 518 24 16, grazyna.auguscik@opspragapolnoc.waw.pl

 • Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Ds. rodziny, dzieci i przemocy                                      
 • Ds. osób niepełnosprawnych
 • Ds. osób bezrobotnych 

Koordynator Zespołu ds. asysty rodzinnej:

Ewa Gronkiewicz  tel.:  22 511 24 13 ewa.gronkiewicz@opspragapolnoc.waw.pl

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga–Północ, który realizuje procedury „Niebieskiej Kart”.Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Agnieszka Królikowska tel.: 512 569 521, 22 511 24 12, agnieszka.krolikowska@opspragapolnoc.waw.pl

Program Wolontariat - koordynatorzy programu:

Iwona Krawczyk tel. 22 518 91 34, Marcin Semeniuk tel. 22 518 59 13.

Koordynator usług opiekuńczych:

Aneta Pawłowska, ul. Groszkowskiego 5 tel. 22 518 59 26, aneta.pawlowska@opspragapolnoc.waw.pl

Galeria:
Lokalizacja na mapie: